สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดอบรมงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการน สกสค. CHAPTER TWO กลุ่มที่ 3
Image

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดอบรมงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  

     สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดอบรมงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์” CHAPTER TWO : เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ (Video Production) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพมหานคร

     ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเหมาบริการที่เข้ารับการฝึกอบรมมาแล้วใน Chapter one จำนวน 34 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  


นุชรี  นงนุช : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ
     


รูปภาพ