สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 02-105-4987 ประชาสัมพันธ์ ต่อ 1700

  saraban@otep.go.th