สกสค. จัดอบรม ฟรี 100 ท่าน ภาคเหนือ
Image

สกสค. จัดอบรม ฟรี 100 ท่าน
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567 

ณ ห้องประชุมหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในหัวข้อ


·         คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
·         พระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ
·         ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
·         กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
-          ภัยอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์
-          การป้องกันภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการ กลุ่มคุ้มครองสิทธิ โทร. 0 2105 4987 ต่อ 2100 2102กัลนรัตน์ : ข่าว/อินโฟ/เว็บไซ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ