สกสค. เดินหน้าเปลี่ยนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น Digital Transformation to Smart hospital
Image

สกสค. เดินหน้าเปลี่ยนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

Digital Transformation to Smart hospital

พร้อมรีโนเวทอาคารหอพัก 4 ชั้น ขยายบริการด้านการแพทย์

 

           เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุธ ตีระนันทน์ ประธานคณะอนุกรรมการสืบค้นข้อเท็จจริงและร่างขอบเขตของงานจ้างและกำหนดราคากลางออกแบบปรับปรุงอาคารหอพัก 4 ชั้น (Renovation)เป็นสถานพยาบาล พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครู เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกันประชุม เพื่อร่วมกันหาทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลครู ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในปี 2567 ในการปรับปรุงอาคารหอพัก 4 ชั้น เพื่อขออนุญาตเป็นสถานบริการสาธารณสุข

          ทั้งนี้ แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครู ของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และคณะ ให้ข้อมูลทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลครูว่า “โรงพยาบาลครู เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการจัดสวัสดิการ ด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ตามระเบียบว่าด้วยสถานพยาบาล ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ไม่มีผู้ป่วยค้างคืน และเพื่อให้การรักษาพยาบาลให้ดี ทันสมัยยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงจะดำเนินการพัฒนาพลิกโฉมโรงพยาบาลครู โดยจะดำเนินการ 3 เรื่องควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ 1. ปรับการบริหารจัดการเป็น Smart hospital โดยเปลี่ยนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลครู จาก Hospital OS เป็น Digital Transformation to Smart hospital 2. การส่งเสริมป้องกันสุขภาพของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ (ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ) โดยต้องลงทะเบียนเป็นหน่วยร่วมบริการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กทม. และ 3. การ Renovation อาคารหอพัก 4 ชั้น เพื่อขออนุญาตเป็นสถานบริการสาธารณสุข

          ช่วงเดือน มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมานางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ          (ณ ขณะนั้น) และบอร์ด สกสค. เห็นชอบในหลักการให้พลิกโฉมโรงพยาบาลครู ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ Smart hospital เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการให้เชื่อมโยง ตอบสนองได้รวดเร็ว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2. โครงการ Renovation อาคารหอพัก 4 ชั้น ที่ไม่ได้ใช้งาน และขออนุญาตเป็นสถานพยาบาล ซึ่งจะประกอบไปด้วย หน่วยไตเทียม นวดแผนไทยและกายภาพบำบัด พร้อมปรับพื้นที่พักรับรองในการมารับบริการที่โรงพยาบาลครู

          และเมื่อช่วงเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และคำแนะนำในการสานต่อภารกิจของโรงพยาบาลครูในโครงการดังกล่าว พร้อมเน้นเรื่องการส่งเสริมป้องกันสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลครูได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพเชิงรุกของบุคลากรฯ (ขณะนี้รอหนังสือตอบกลับถึงวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม ถูกต้องจากกรมบัญชีกลางฯ) นอกจากนี้ยังได้ลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 เฉพาะด้านเวชกรรมและทันตกกรม เพื่อรับสิทธิในการส่งเสริมป้องกันฯ เช่น การให้บริการฉีดวัคซีนตามฤดูกาล การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ เป็นต้น

          แพทย์หญิงฤทัย กล่าวอีกว่า “การขยายพื้นที่โรงพยาบาลครู โดย Renovation อาคารหอพัก 4 ชั้น มาเป็นพื้นที่รักษาพยาบาล จะปรับโฉมทั้งภายในภายนอก ซึ่งภายนอกจะทำ Facade หรือ เปลือกอาคาร ให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามน่ามาเข้ารับบริการ มีการทำทางเชื่อมที่ชั้น 2 และชั้น 4 กับอาคารเดิม ส่วนภายในปรับปรุงพื้นที่ทั้ง 4 ชั้น ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยหน่วยบริการ ติดตั้ง Central Lab ครบวงจร โดย Outsourcing ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางของ Lab ไปตรวจที่อื่น ,มีการการติดตั้งเครื่อง X-ray แบบ Digital เพื่อให้มีเครื่อง X-ray ที่ทันสมัย, ตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยไตเทียม เช่น เครื่องทำน้ำ RO และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชั้นที่ 2 ใช้เป็นหน่วยไตเทียม ได้ 20 เตียง โดยจะมีเอกชนมาลงทุน เพื่อเพิ่มบริการในการล้างไตในทุกสิทธิ์ ชั้นที่ 3 ใช้เป็นนวดแผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้ประมาณ 20 เตียง ซึ่งปัจจุบันมี 7 เตียงบริการ ส่วนที่ 4 ใช้เป็นสำนักงานห้องผู้อำนวยการ และหน่วยสนับสนุน และทำให้สามารถขยายบริการหน่วยทำฟัน จากปัจจุบันที่มี 4 หน่วย เพิ่มได้อีก 2-3 หน่วย โดยในปี 2566 มีผู้มารับบริการจำนวน 70,535 ครั้ง/ปี เฉลี่ยวันละ 306 ครั้ง"  


ดวงกมล : ข่าว

กัลยรัตน์ : ภาพ/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ