วันวิสาขบูชา
Image

วิสาขบูชา 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่นับถือศาสนาพุทธ วันนี้ถือเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนรวมกันเพื่อรำลึกถึงการสร้างสรรค์ชีวิตให้เป็นพระธรรม วันวิสาขบูชามีวัฒนธรรมและปฏิบัติการทางศาสนาที่สำคัญที่ถูกต้องในวันนี้ เช่น การทำบุญ การบูชา การฟังธรรมะ และการทำหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้องตามศาสนาพุทธ

ประวัติวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha) เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดในปฏิทินประจำปีของศาสนาพุทธศาสนิกชน เทศกาลนี้ถือเป็นวันที่เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน 

วันวิสาขบูชาตรงกับวันเดือนเพ็ญของเดือนที่ 6 ในปฏิทินพุทธศาสนิกชน ขึ้นอยู่กับปีการนับของปฏิทินพุทธศาสนิกชน ทั้งนี้เนื่องจากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิด ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน แต่คนละปี

ในวันนี้ พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจะรวมตัวกันในการปฏิบัติธรรมและบูชาพระ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น การทำบุญ การฟังธรรมะ การเยี่ยมชมวัด การร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น

ความสําคัญของวันวิสาขบูชา


วันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชน เนื่องจากเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทั้งสามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีความสำคัญดังนี้ 

  • เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า : วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ถูกกำหนดให้เป็นวันเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้รู้และเจ้าของปรัชญาพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบัญชาการแห่งศาสนาพุทธศาสนิกชน วันนี้ถือเป็นวันที่สำคัญในการรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปรัชญาของพระองค์นั้นๆ
  • การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า : ในวันวิสาขบูชาเกิดเหตุการณ์ของการตรัสรู้ครั้งแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับพุทธศาสนิกชน วันนี้เป็นการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการเกิดสำคัญนี้
  • พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน : นอกจากการตรัสรู้แล้ว วันวิสาขบูชายังเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

หลักธรรมในวันวิสาขบูชา

อริยสัจ 4 หรือ "สร้างสรรค์สิ่งใด ให้สร้างสรรค์สิ่งนั้น" เป็นหลักศูนย์กลางของศาสนาพุทธศาสนิกชน อริยสัจที่ 4 อธิบายถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานและวิธีในการกลับสู่สมบัติที่ปลดปล่อยจากความทุกข์ สรุปเป็นอย่างย่อได้ดังนี้:

  1. ความทุกข์ : ชีวิตมนุษย์ทุกคนถูกแปรปรวนด้วยความทุกข์และความทรมาน ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางร่างกาย ความทุกข์ทางจิตใจ หรือความทุกข์ทางสังคม ความทุกข์เป็นส่วนประกอบธรรมชาติของการเกิด การเจริญเติบโต และการสละสิ่งที่มีชีวิต
  2. สาเหตุของความทุกข์ : สาเหตุของความทุกข์เกิดขึ้นจากความข้องใจและความปัจจุบัน ความข้องใจที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา ความคุ้มครอง และความคาดหวัง ผู้คนเคร่งครัดในความผูกพันและความที่พึ่งพาเพื่อความสุข
  3. การขจัดสาเหตุของความทุกข์ : สาเหตุของความทุกข์สามารถถูกกำจัดได้ ในทางพุทธศาสนิกชน เพื่อทำให้มีความสงบและเป็นสุข การขจัดสาเหตุของความทุกข์
  4. มรรค ปฏิบัติการนี้เรียกว่า "นิปปสสัตติ" หรือ "เส้นทางแก้ไข" : เส้นทางนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อทำให้สามารถตัดสินใจและปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นที่สุด ปฏิบัติการนี้เน้นการพัฒนาสติปัญญา การปรับเปลี่ยนและการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายและมีความสุขแท้จริง

อริยสัจ 4 นี้ถือเป็นสามกุศลหลักในปรัชญาพุทธศาสนิกชน ซึ่งผู้ศึกษาจะใช้เส้นทางนี้เพื่อพัฒนาความสติและความประสบภัยในการผ่านชีวิตไปสู่ความสุขแท้จริง

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2566

วันวิสาขบูชา 2566 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ชาวพุทธนิยมกันไปทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังทำ และเวียนเทียนในช่วงตอนเย็น รวมถึงปีนี้วันวิสาขบูชาตรงกับวันเสาร์ ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน หลายคนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด เพื่อร่วมเวียนเทียน ทำบุญ ตักบาตร ไปวัด ทำกิจกรรมทางศาสนากับครอบครัว