ประชุมผู้บริหาร ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สกสค.
Image

ประชุมผู้บริหาร ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สกสค.

          ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มอบนโยบายและแนวคิดการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการบริหารงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัด เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในการพัฒนางานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายใต้แนวคิด ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สกสค. โดยมีแนวคิดการปฏิบัติงาน 7 หลัก ดังนี้

          1. ยึดหลักราชการ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

          2. บูรณาการความช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำงานเป็นทีม

          3. ถือสมาชิกเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับการบริการสมาชิก เช่น การให้บริการหอพัก สกสค. การบริการสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และโรงพยาบาลครู

          4. ก้าวทันเทคโนโลยี ให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

          5. มีจิตอาสา การให้ความช่วยเหลือ และสามัคคีต่อเพื่อนร่วมงาน โดยเสียสละเวลาส่วนตัว

          6. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนางาน พัฒนาคนให้มีความสามารถ มีศักยภาพในการทำงาน

          7. รุ่งเรืองด้วยคุณธรรม มีจิตใจที่เมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน

ดร.พิเชฐ ได้เน้นถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งเป็นเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและผลักดันให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนให้สำเร็จ หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการมีบริบทในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความสำคัญและดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษามาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

จากการประชุมดังกล่าว ดร.พิเชฐ ได้ย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง มาเป็นฐานในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ต่อไป

          ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 


ดวงกมล : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ