อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.” ภาคเหนือ
Image

     สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.” ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. “อานนท์ ทับเที่ยง” เป็นประธานเปิด มีสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จาก 16 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมกว่า 280 คน

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ / ดร.อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวในพิธีเปิดว่า กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย (ช.พ.ส.) เป็นกองทุนใหญ่ที่สุดในประเทศ มีสมาชิกรวมกว่า 1.4 ล้านคน (สมาชิก ช.พ.ค. 9 แสนกว่าราย ส่วนสมาชิก ช.พ.ส. 4 แสนกว่าราย) ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในประเทศ ตั้งแต่ปี 2494 ปัจจุบันมีอายุครบ 72 ปี เกิดมาเพื่อครูทุกคน ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่ไม่แสวงหากำไร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่านประวัติของ ช.พ.ค.) อย่างไรก็ตาม เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเข้าสู่ยุค VUCA World ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน ไม่แน่นอน มีความสลับซับซ้อน ไม่รู้จะไปในทิศทางไหน สกสค.ก็ต้องปรับตัวองค์กรเช่นกัน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 ภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อต้องการสื่อสาร 2 ทางกับสมาชิกทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สกสค. ทั้งปัจจุบัน และในอนาคตที่ระบบดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น จึงหวังว่าสมาชิกทุกคนจะช่วยนำพาองค์กรนี้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     ดร.อานนท์ กล่าวด้วยว่า สกสค.ต้องการเพิ่มยอดสมาชิกให้มากขึ้น จึงเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ ในโอกาส สกสค. ครบรอบ 20 ปี วันที่ 9 กันยายน 2566 ซึ่งล่าสุดเดือนเมษายนที่ผ่านมา มียอดสมาชิก ช.พ.ค. เพิ่มขึ้น 0.28% และ ช.พ.ส. เพิ่มขึ้น 0.57% จึงฝากให้ สกสค.จังหวัด ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ เพื่อสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น

     ในส่วนของการบริหารจัดการ สกสค. มีพันธกิจและเป้าหมายที่สำคัญ 5 ด้าน คือ 1) การบริหารการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) การบริหารการจัดสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า 3) การบริหารการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างสรรค์การศึกษาให้มีพลังในการพัฒนาผู้เรียนให้มีชีวิตที่ดี มีคุณค่าเพิ่ม 4) การบริหารการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สกสค. ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล

     สำหรับโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพตัวแทนสมาชิกฯ ในครั้งนี้ กำหนดจัดใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุดรธานี ภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานี และภาคกลางที่ชลบุรี โดยมีสมาชิกจากทุกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งตัวแทนสมาชิกจากสถาบันอุดมศึกษา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการบำนาญ เข้าอบรม


สป.ศธ. 360 องศา : ข่าว/ภาพ

รูปภาพ