สกสค. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ศธ. ครบรอบ 130 ปี
Image

สกสค. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ศธ. ครบรอบ 130 ปี

          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดกรอบกิจกรรมแนวทางการดำเนินงาน และมอบหมายภารกิจให้ส่วนงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมดำเนินการจัดงานดังกล่าว ซึ่งจะจัดในวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ และหอประชุมคุรุสภา ทั้งนี้ มีคณะกรรมการจัดงานดังกล่าว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

          ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในฐานะกรรมการ ร่วมประชุมครั้งนี้ และในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จัดรถรับ – ส่งพระสงฆ์รับบาตร จำนวน 131 รูป


กัลยรัตน์ : ภาพ / ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ 

รูปภาพ