สกสค. มอบโล่แก่หน่วยงานต้นแบบดีเด่น แก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
Image

สกสค. มอบโล่รางวัลแก่หน่วยงานต้นแบบดีเด่น แก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ

          นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายนายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นผู้แทนมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เป็นหน่วยงานต้นแบบดีเด่น เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมีนายสมศักดิ์ จักสาร ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา


กัลยรัตน์ : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ