หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
Image

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

           เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. จากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น เลขาธิการคุรุสภา ธนาคารออมสิน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด คณะอัยการ ตลอดจน      คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ดวงกมล : ถ่ายภาพ / เขียนข่าว

รุ่งทิพย์ : ถ่ายภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร    สำนักอำนวยการ

รูปภาพ