สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
Image

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่ง


     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้แก่ องค์เทพพระพฤหัสบดี ศาลตายาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และท่านทวี บุณยเกตุเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. โดยมี ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมสักการะและแสดงความยินดี

     จากนั้นเป็นการพบปะและพูดคุยกับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ถึงแนวทางการทำงานร่วมกันภายใต้นโยบาย "เรียนดี มีความสุข เพื่อลดภาระครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ควบคู่ไปกับแนวทางการทำงาน ทำดี ทำได้ ทำทันที และ ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 การพบปะในครั้งนี้เลขาฯ ขอให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันพัฒนาสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานรูปแบบ CHANGE MODEL C – Customer H - high performance organization A – Attitude N – Network G – Good Governance และ E – efficiency

  หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการนำเสนอแผนปฏิบัติการ แผนการบริหารงาน และแนวทางการขับเคลื่อนงาน สกสค.เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค. พิจารณาเห็นชอบต่อไป


ดวงกมล : ถ่ายภาพ / ข่าว /กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ