สกสค.จัดอบรมงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. CHAPTER TWO กลุ่มที่ 2
Image

  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดอบรมงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์” CHAPTER TWO : เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ (Video Production) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี 

นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเหมาบริการที่เข้ารับการฝึกอบรมมาแล้วใน CHAPTER ONE จำนวน 35 คน เดินทางไปอบรมฯ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
นุชรี นงนุช : Photo

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ