สกสค. ร่วมงาน 79 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2567
Image

สกสค. ร่วมงาน 79 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 2 มีนาคม 2567

มุ่งสู่การลดภาระแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา


     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมงาน 79ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และให้การต้อนรับร่วมกับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้การต้อนรับ และมีผู้ร่วมงาน จำนวน 450 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ได้รับรางวัล แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
     พิธีในช่วงเช้า พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง องค์พระพฤหัสบดี พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร  (น้อย อาจารยางกูร)  และ ฯพณฯ ทวี  บุณยเกตุ ผู้ก่อตั้งคุรุสภา
     เวลา 09.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 23 คน และรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี จำนวน 2 คน เพื่อเป็นการยกย่องแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน อีกทั้ง เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
     พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการตามบทบาทขององค์กร ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ถือเป็นการดำเนินการตามภารกิจที่สำคัญต่อวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง การปฏิบัติตามภารกิจ นอกจากจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมมือดำเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเป็นมาตรฐานนำไปสู่การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา การดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการกำกับดูแล  การประพฤติและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพและการยกย่องวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ   
     “การดำเนินงานเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์ปัจจุบันของโลก และสอดคล้องกับนโยบาย เรียนดี มีความสุขบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ความรู้ความสามารถดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ยึดถือประโยชน์สมาชิกคุรุสภาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ทั่วประเทศเป็นที่ตั้ง โดยขอให้ยึดหลักการทำงานภายใต้แนวคิด "ทำดี ทำได้ ทำทันที และ ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และการกำกับ ดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความศรัทธาให้บังเกิดแก่องค์กรวิชาชีพครูต่อไป และปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาอย่าย่ำอยู่กับที่ ซึ่งในส่วนของการทำงานของคุรุสภาและสกสค.ให้ทำงานสอดรับเป็นหนึ่งเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุรุสภา กล่าว


รุ่งทิพย์ : ถ่ายภาพ/ เขียนข่าว 

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร    สำนักอำนวยการ

รูปภาพ