สกสค. จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
Image

สกสค. จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)

      เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สกสค. (Happy Workplace การสร้างองค์กรแห่งความสุข) โดยมีผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานและบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมร่วมกันภายในองค์กรภาพ : กัลยรัตน์ , รุ่งทิพย์

รุ่งทิพย์ : ข่าว/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ


รูปภาพ