เลขาธิการฯ สกสค. หารือประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือแก้หนี้ครูและบุลากรทางการศึกษา
Image

เลขาธิการฯ สกสค. หารือประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 จับมือแก้หนี้ครูและบุลากรทางการศึกษา

     ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. หารือกับ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถึงแนวทางความร่วมมือในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาทางการเงินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 

     จากที่ปัญหาทางการเงินเป็นภาระอย่างหนึ่งของครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ต้องเข้าไปหาแนวทางจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ และโดยที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ จำนวน 108 สหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต่าง ๆ ก็เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด การให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจึงเป็น  กลุ่มเป้าหมายหลักในการประสานความร่วมมือกัน

     รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต่าง ๆ ถือเป็นภารกิจร่วมกันระหว่างชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยแนวทางความร่วมมือจะเป็นด้านการร่วมมือกันทางวิชาการ ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ จะสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนำไปช่วยเหลือ ลดภาระทางการเงินให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกด้วย 

     เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จำกัด จะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันในเร็ว ๆ นี้


นายณรงค์พล พัฒนศรี : เรียบเรียงข้อมูล

ดวงกมล แก้วเพชร : ถ่ายภาพ/อินโฟกราฟิก
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ


รูปภาพ