การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์