สกสค. มุ่งสู่การเป็น Smart OTEP
Image

สกสค. มุ่งสู่การเป็น Smart OTEP

               เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ดร.อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานหารือ การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติมาให้ความรู้ และแนะนำการปฏิบัติงานในระบบแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลบัญชีภาครัฐ (Open Data) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ สกสค. มุ่งสู่การเป็น Smart OTEP


รุ่งทิพย์  : ข่าว/ภาพ/กราฟฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร   สำนักอำนวยการ

รูปภาพ