การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ครั้งที่ 4
Image

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 
หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี  และการพัสดุ"
ครั้งที่ 4

การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี  และการพัสดุ" ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการบูรณาการแผนงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมจำนวน 78 คน การอบรมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 15 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมแบบ Onsite ผสมผสานกับแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting โดยมี นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และหัวหน้าวิทยากร ใช้ฐานการถ่ายทอดผ่านระบบ online ณ โรงแรมคาวาลิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สำนักทรัพยากรบุคคล : ข่าว / ภาพ

รูปภาพ