สกสค. ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์
Image

สกสค. ประชุมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์

      เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 25666 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รองประธาน ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาหัวข้อภาพยนตร์สั้น โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบภาพยนตร์สั้น จำนวน 20 เรื่อง โดยมีช่องทางการเผยแพร่ 5 ช่องทาง ได้แก่ Youtube Facebook Line website และตู้ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ เข้าใจที่ถูกต้องในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมกา สกสค. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)


รุ่งทิพย์ :  ข่าว /ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร   สำนักอำนวยการ

รูปภาพ