ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหลักเกณฑ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
Image

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหลักเกณฑ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

         เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการชั้น 1 สำนักสวัสดิการ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจการของมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายบุญส่ง นาวารักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีนายองค์กร อมรสิรินันท์ เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการร่วมพิจารณาการศึกษาและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางการบริหารกิจการของมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น


ดวงกมล : ข่าว

นุชรี : ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ