สกสค. ประชุม (ร่าง) แผนโครงการ "โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก"
Image

     สกสค. ประชุม (ร่าง) แผนโครงการ "โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก"

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุม (ร่าง) แผนโครงการ โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก ระหว่างโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี กับ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการครู ข้าราชการบำนาญ ครอบครัวข้าราชการครู และข้าราชการอื่นๆ ที่เป็นต้อกระจกได้รับการรักษา และผ่าตัดที่รวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการตาบอดจากต้อกระจก

      ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก” ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในระยะต่อไป มีการจัดปฏิทินการตรวจคัดกรองต้อกระจก เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 เดือนละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์ของทุกเดือน หากผู้สนใจสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://www.otep.go.th/

 

รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว/อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

 

 

รูปภาพ