ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนสิงหาคม 2565
Image

ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนสิงหาคม 2565

                        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จัดการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครั้งที่ 8/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธานกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พร้อมด้วยกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ร่วมประชุม

                        การประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 อาทิ เรื่องจำนวนสมาชิกในวันสิ้นงวดกรกฎาคม 2565 เพศ อายุ และสาเหตุการถึงแก่ความตาย รายงานการจ่ายเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายงานการรับและนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. งวดที่ 7/2565 และพิจารณาเรื่องการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตามเดิม และการถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเวลาตั้งแต่สามเดือนติดต่อกันขึ้นไป

 

 

                                                                                                                        ทวรรณ์ตรี : เขียนข่าว

สำนัก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

                                                                                                                  

รูปภาพ