สกสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิด เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.
Image

สกสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิด

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.

 

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. (บูรณาการ) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อระดมความคิด และรับฟังแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จากรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดภาคกลาง 27 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง และพัฒนาระบบการทำงาน และการให้บริการแก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ บูรณาการความร่วมมือ และมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมดังกล่าวจัดครบทั้ง 4 ภูมิภาคแล้ว สกสค. จะนำประเด็นต่าง ๆ มาประมวลผลเพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานในเชิงรุก และนำข้อสรุปมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกต่อไป

     นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า “ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำลังปรับปรุงระบบการจ่ายเงินให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตให้มีความรวดเร็วขึ้น เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความเข้าใจให้แก่ครูบรรจุใหม่สนใจมาสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังมีการจัดหาสิทธิประโยชน์ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการติดต่อกับภาคเอกชน สถานประกอบการ ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ขอส่วนลดสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขณะนี้ได้รับเสียงตอบรับจากภาคเอกชนแล้วหลายแห่ง ด้านสำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศก็ได้มีการประสานกับร้านค้า สถานประกอบการภายในจังหวัดขอความร่วมมือจัดส่วนลดสินค้าและบริการ เพียงแสดงบัตรประจำตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดออกให้เพื่อขอรับส่วนลด”

     เลขาธิการฯ สกสค. ยังได้กล่าวถึงข้อข้องใจในการดำเนินการฌาปนกิจ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ว่า “สกสค. ดำเนินการฌาปนกิจฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่มีเรื่องเงินทอนหรือการทุจริต สำนักงานฯ หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้อยละ 4 นั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง ร้อยละ 20 เป็นเงินสะสมเก็บไว้เพื่อสมาชิกไม่สามารถนำไปใช้ได้ เป็นทุนสำรองความมั่นคงให้แก่สมาชิกกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การนำไปใช้จ่ายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. แล้วแต่กรณี และส่วนที่สองร้อยละ 80 เป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งเงินส่วนนี้จะถูกจัดสรรสมทบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยผ่านการเห็นชอบ จากคณะกรรมการ  ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่งในทุกขั้นตอนของการบริหารกิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้”

     นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหาร และผู้เข้าประชุมได้ร่วมประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต "องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต" ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึก ให้คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมกันป้องกัน ปราบปราม ต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับต่อไป

เข้าดาวโหลดภาพได้ที่ :

 https://drive.google.com/drive/folders/1MPfsqK-HFGLCD7L_AuixeV3ifUlMvCIs?usp=sharing

นุชรี ,ดวงกมล :  ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ


รูปภาพ