ตรวจสอบการบริหารงาน และการปฏิบัติงานสำนักงาน สกสค.จังหวัด
Image

ดร.พิเชษฐ์  โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เข้าตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านอื่น ๆ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัด ประกอบด้วย

(1) สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครพนม  

(2) สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร 

(3) สำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง 

(4) สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก

(5) สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน

(6) สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์

                                                                                                                   สุวีณา  ประสม : เขียนข่าว/ภาพ

      หน่วยตรวจสอบภายใน

รูปภาพ