สกสค. ประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
Image

สกสค. ประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

และงานบริหารสำนักงาน สกสค. จังหวัด 4 ภูมิภาค

          ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อเตรียมความพร้อม และหารือร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และงานบริหารสำนักงาน สกสค. จังหวัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. (บูรณาการ) โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา และนายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหารของแต่ละส่วนงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

          การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการประชุม 2 รุ่น ดังนี้

          รุ่นที่ 1 ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด จะจัดให้มีการแบ่งกลุ่มทำ Work shop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และงานบริหารสำนักงาน สกสค. จังหวัด จัดประชุมระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2565 กรุงเทพมหานคร

          รุ่นที่ 2 ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 77 จังหวัด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ของสำนักงาน สกสค. จังหวัด โดยจะจัดการประชุม 4 ภูมิภาค ดังนี้

                   ภาคเหนือ วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่

                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 จังหวัดมุกดาหาร

                   ภาคใต้ วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 จังหวัดสงขลา

                   และภาคกลาง วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม

          ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว ต้องการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้มาพบปะ เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานร่วมกัน เป็นการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ครู บุคลการทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสะอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก

กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

รูปภาพ