สกสค. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและ หน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565
Image

สกสค. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและ

หน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

 

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดย สำนักสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายประพัฒน์พงศ์  เสนาฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการ และ นางสาววรพรรณ  จริตธรรม   รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

          ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 เสนอสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พิจารณาออกประกาศใช้ต่อไป

 

          ปวีณ์พร : เขียนข่าว

แสงทิพย์ : ภาพ

สำนักสวัสดิการ

 

รูปภาพ