ประชุมผู้บริหาร สกสค. (SWOT)
Image

ประชุมผู้บริหาร สกสค.

    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่วนกลาง โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ค้นหาแนวทางการพัฒนางานของสำนักงานฯ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รุ่งทิพย์ : ข่าว/ภาพ

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร   สำนักอำนวยการ

รูปภาพ