ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Image

ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

               เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา  นายวีระพงษ์ ทองผา  และนางสาววรพรรณ จริตธรรม        รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

สุรศักดิ์ : เขียนข่าว

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

                     นุชรี : ภาพ

                     สำนักอำนวยการ

ไฟล์แนบอื่นๆ

 LINE_ALBUM_ปช.งบประมาณ 290465_220503_23.jpg

 LINE_ALBUM_ปช.งบประมาณ 290465_220503_12.jpg

 LINE_ALBUM_ปช.งบประมาณ 290465_220503_15.jpg

 LINE_ALBUM_ปช.งบประมาณ 290465_220503_22.jpg

 LINE_ALBUM_ปช.งบประมาณ 290465_220503_18.jpg

 LINE_ALBUM_ปช.งบประมาณ 290465_220503_11.jpg

 LINE_ALBUM_ปช.งบประมาณ 290465_220503_17.jpg

 LINE_ALBUM_ปช.งบประมาณ 290465_220503_16.jpg

 LINE_ALBUM_ปช.งบประมาณ 290465_220503_20.jpg

 LINE_ALBUM_ปช.งบประมาณ 290465_220503_9.jpg

รูปภาพ