สกสค. ประชุมยกร่างประกาศการคัดเลือก หลักเกณฑ์รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565
Image

สกสค. ประชุมยกร่างประกาศการคัดเลือก

หลักเกณฑ์รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ประธานอนุกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพรtพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายยุทธชัย อุตมา ที่ปรึกษา พร้อมด้วยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณายกร่าง ประกาศฯ ครั้งที่ 4/2565 จนเสร็จสิ้นเรียบร้อย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้นำร่างประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อไป
 

ปวีณ์พร : เขียนข่าว 

แสงทิพย์ : ภาพ

สำนักสวัสดิการ

รูปภาพ