สกสค. ประชุมยกร่างประกาศการคัดเลือก หลักเกณฑ์รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565
Image

สกสค.  ประชุมยกร่างประกาศการคัดเลือก

หลักเกณฑ์รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ประธานอนุกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายยุทธชัย อุตมา ที่ปรึกษา พร้อมด้วยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณายกร่าง ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ร่างประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

 

ปวีณ์พร : เขียนข่าว 

แสงทิพย์ : ภาพ

สำนักสวัสดิการ

รูปภาพ