สกสค. ประชุมพิจารณาร่างประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 22 คัน
Image
สกสค.
ประชุมพิจารณาร่างประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 22 คัน

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา ประธานกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายณัทชัย ใจเย็น นายสมเกียรติ เจริญฉิม เป็นกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมพิจารณาร่างประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศ

                    ศิรี /เขียนข่าว 

                    ศิรี /ภาพ

                   กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่ สำนักการคลัง

รูปภาพ