ประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี สกสค.
Image

ประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี สกสค.

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 19 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายนของทุกปี และการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอศึกษาดูงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ รวมทั้งการจัดทำแผนของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565  โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหารของแต่ละส่วนงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

         

          ทั้งนี้ นายพิเชฐ กล่าวว่า วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 19 ปี ในวันที่ 9 กันยายนนั้น ถือเป็นวันสำคัญ การจัดกิจกรรมจะมีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสมาชิกได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมพร้อมกัน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ