พิจารณาแนวทางการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

 พิจารณาแนวทางการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น เป็นรองประธาน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        ในการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือวางแนวทางการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับงานครูไทยวัยเกษียณ และงานสวัสดิการร้านค้า ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น มีแนวทางและมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันผลักดันกิจกรรมให้เกิดสวัสดิการที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป


ดวงกมล : ภาพ/ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ