รมช.ศธ. มอบรางวัล "คนดี ศรี สกสค. อย.” เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

รมช.ศธ. มอบรางวัล "คนดี ศรี สกสค. อย.” เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

     นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “คนดี ศรี สกสค. อย.” ประจำปี 2567 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณูปการด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานที่ประสบความสำเร็จด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทุกสังกัด ทุกระดับ ทั้งในและนอกประจำการให้ได้รับรางวัล “คนดี ศรี สกสค. อย.” ประจำปี 2567 จำนวน 135 รางวัล  โดยมี ดร.พีระพันธ์  เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมมอบรางวัล พร้อมด้วย นายประพันธ์  ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพศาล  ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด นายศุภชัย บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชั้น 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นุชรี  นงนุช : ถ่ายภาพ/อินโฟกราฟิก
ดวงกมล  แก้วเพชร : เขียนข่าว
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ