สกสค. จับมือ ชสอ. ร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

สกสค. จับมือ ชสอ. ร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
     สกสค.เดินหน้าลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งเป้าจัดการหนี้เสีย ชะลอ ระงับการฟ้องร้องคดี ให้โอกาสลูกหนี้ที่มีปัญหา ลดภาระ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้แทนทั้งสององค์กร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นสักขีพยาน
     สำหรับเนื้อหาหลักของการทำความร่วมมือครั้งนี้ คือ  1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้ความร่วมมือกับ สกสค. ให้บริการทางวิชาการด้านการบริหารหรือวางแผนทางการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้ความร่วมมือกับ สกสค. ในการให้คำปรึกษาทางการเงินและกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ดร. พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า การเข้าร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ดำเนินตามนโยบาย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในด้าน "ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา" ตามมติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
     เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวอีกว่า  ทั้งนี้ผลจากการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นสมควรให้ สกสค. ได้ประสานงานกับสถาบันการเงินและทำหนังสือถึงธนาคารออมสิน เพื่อขอความร่วมมือในการบรรเทาความเดือดร้อน     โดยขอให้ชะลอหรือระงับการฟ้องร้องและบังคับคดีให้มีการไกล่เกลี่ยเจรจาหาทางแก้ไขร่วมกันขอให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ยหรือสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ รวมทั้งการขอให้ระงับการคิดดอกเบี้ยทันทีที่ผู้กู้เสียชีวิต
     “ปัญหาทางการเงินเป็นภาระหนึ่งของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเร่งเข้าไปดำเนินการช่วยแก้ไข โดยที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ทั่วประเทศเป็นสมาชิก และสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น สกสค. และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ  จึงมีความเห็นร่วมกันว่าการแก้ไขปัญหาเพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นภารกิจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย” เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าว


ดวงกมล  แก้วเพชร : เขียนข่าว
นุชรี  นงนุช : ถ่ายภาพ/อินโฟกราฟิก 
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ


รูปภาพ