สกสค. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
Image

สกสค. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

     ดร.พีระพันธ์  เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้ นางสาวชัชพร  พินทุวัฒนะ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซืัอจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยได้รับเกียรติจาก นางวรรณา  ศุภศักดิ์โชติวิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด นายโพธิบูรพ์  จรัญรัตนศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และนางสาวชัชพร  พินทุวัฒนะ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบ กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ มีทักษะตามแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ลดข้อผิดพลาด และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
     ทั้งนึ้ ในช่วงบ่ายของการอบรมเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ดร.พีระพันธ์  เหมะรัต ให้เกียรติร่วมรับฟังการอบรม และกล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย


นุชรี  นงนุช : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว/อินโฟกราฟิก
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ