รมว. ศธ. “เพิ่มพูน” ตรวจเยี่ยม สกสค. ย้ำปฏิบัติงาน “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด”
Image

รมว. ศธ. “เพิ่มพูน” ตรวจเยี่ยม สกสค.

พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ

ย้ำปฏิบัติงาน “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด”


               เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมมอบนโยบาย "เรียนดี มีความสุข” เพื่อลดภาระครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง  ด้วยแนวทางการทำงาน “ทำดี ทำได้ ทำทันที” และ “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” โดยมี ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวต้อนรับและสรุปภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมีจุดเน้นการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่การยกระดับระบบบริการสุขภาพ : Smart Hospital, การป้องกันและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู, การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ, ติดตามหนี้สิน, เพิ่มสมาชิกใหม่ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวครู เราดูแล” 

รมว.ศธ. กล่าวว่า "ตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข เพื่อลดภาระครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ในมิติที่ต้องขอความช่วยเหลือ สกสค. คือ การลดภาระของครูและผู้ปกครอง เป็นในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือองค์การค้าของ สกสค. ที่ดำเนินการเรื่องวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ในส่วนต่าง ๆ ที่ต้องผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 

อยากให้ดูแลระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับสมาชิก  ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ต้องมีสวัสดิการที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ต้องไม่ลืมที่จะดูแลสวัสดิการในภาพรวมทั้งหมดด้วย ส่วนไหนที่ยังไม่ได้พัฒนา ทั้งเรื่องของการชำระเงิน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ บัตรสมาชิกที่สามารถเป็นส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้า หรือการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมิติของงานสวัสดิการ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ สกสค. ช่วยสนับสนุนภายใต้หลักการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในส่วนของโรงพยาบาลครู หากสามารถปรับปรุง หรือพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข้ หรือผู้ที่มารับบริการ

สุดท้ายฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งที่อยู่ในราชการ และนอกราชการ ไม่ละเลยที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีความตื่นตัวในการทำงานตลอดเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ส่วนไหนที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดขั้นตอน ลดภาระงานได้ ในส่วนของการดำเนินงานส่วนกลางอย่าละเลยส่วนภูมิภาค หรือแม้แต่การจัดสวัสดิการด้านอื่น ๆ ต้องดำเนินการเหมือนกันทั่วประเทศ สิทธิ์ต่าง ๆ ต้องเท่าเทียม ขอให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินการตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข” 

จากนั้น รมว.ศธ. ได้พบปะ และให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่วนงานต่าง ๆ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ หอพัก สกสค. และโรงพยาบาลครู ซึ่งมีผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และองค์การค้าของ สกสค. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


ภาพ : กัลยรัตน์ , นุชรี และรุ่งทิพย์

ข่าว/อินโฟกราฟิก : ดวงกมล

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ