สกสค. สัญจรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. รุ่น 2 ภาคเหนือ
Image

สกสค. สัญจรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. รุ่น 2 ภาคเหนือ

     ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการในการให้บริการสาธารณะด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567 โดยมี นายสุชาติ กลัดสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด และผู้เข้ารับการอบรมร่วมพิธี ณ ห้องประชุมหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
     ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีภาระหนี้สิน ซึ่งอาจเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น การบริหารการเงินภายในครอบครัว การค้ำประกัน หรือการไม่ใด้รับความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในด้านกฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น ทําให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิต รวมถึงสภาพจิตใจ จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำความรู้และประสบกาณ์ที่ได้รับจากวิทยากร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ
1. คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรบรรยายโดย นายสมยศ วัฒนภิรมย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐวิทยากรบรรยายโดย นางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป วิทยากรบรรยายโดย นายสุเมธ คูหเพ็ญแสง อัยการจังหวัดสุโขทัย
4. กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยากรบรรยายโดย ดร.ปรเมศวร์ กุมารบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ"
     ทั้งนี้ ดร. พีระพันธ์ ยังเพิ่มเติมว่า “นอกจากการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ยังมีแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง และการจัดสวัสดิการส่วนลดร้านค้า 77 จังหวัด เพื่อเป็นสวัสดิการและให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 มอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุฟรี 3 เดือน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 – 27 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัด สำหรับผู้ลงทะเบียนจะได้รับผลประโยชน์การเสียชีวิตทุกกรณี 1,000 บาท ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท และผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารณะ 100,000 บาท"
     สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 106 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. สังกัดภาคเหนือ จำนวน 16 จังหวัด และการจัดอบรมครั้งต่อไปรุ่นที่ 3 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติคสกลนคร จังหวัดสกลนคร


กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก/เว็บไซต์
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ