เงิน 4% ช.พ.ค.-ช.พ.ส. คืออะไร
Image

สกสค. ยันดำเนินการฌาปนกิจฯ โปร่งใส มั่นใจไม่มีเงินทอน

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. แจงสกสค. ดำเนินการฌาปนกิจ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ภายใต้พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ พ.ศ. 2547ให้บริการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยันสมาชิกเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินกิจการฌาปนกิจฯ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไม่มีเงินทอนเข้ากระเป๋าใครทั้งนั้น

          การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ดำเนินการมากว่า 70 ปี ภายใต้พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ และระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับเป็นกฎหมายที่กำกับ ควบคุม และดูแลไม่ให้การดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ผิดไปจากวัตถุประสงค์การจัดตั้ง คือ “เป็นองค์การกุศลและเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนสมาชิกด้วยกันตามสมควร” รวมถึงการกำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ และอัตราการหักเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ

          ทั้งนี้ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกตามจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่ความตายในอัตราศพละ 1 บาท โดยกฎหมายการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน สามารถหักเงินจากเงินสงเคราะห์ไว้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการได้ในอัตราร้อยละ 4

          ในส่วนของเงินที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้อยละ 4 ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ร้อยละ 20 เป็นเงินสะสมเก็บไว้เพื่อสมาชิกไม่สามารถนำไปใช้ได้ เป็นทุนสำรองความมั่นคงให้แก่สมาชิก กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและมีผลต่อความมั่นคงของสมาชิก การนำไปใช้จ่ายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. แล้วแต่กรณี และส่วนที่สอง ร้อยละ 80 เป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งเงินส่วนนี้จะถูกจัดสรรสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้แก่ การจัดสรรเพื่อจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการครูช่วยครู (ครูอาสาดูแลครูป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) โครงการดูแลครูไทยวัยเกษียณซึ่งมีศูนย์ครูผู้สูงอายุอยู่ในทุกจังหวัด โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู (รางวัลพระพฤหัสบดี) เงินเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

          ในทุกขั้นตอนของการบริหารเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประกาศให้สมาชิกและผู้สนใจเข้าดูได้ และไม่มีเงินทอนเข้ากระเป๋าใครทั้งสิ้น นายพิเชฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า "หากพบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการบริหารงานทั้งของตนเอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ทุกจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถแจ้งให้ทราบได้ตลอดเวลา"

ดวงกมล : ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ