โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ครั้งที่ 2
Image

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี  และการพัสดุ"
ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักทรัพยากรบุคคล จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี  และการพัสดุ" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2566 และเป็นการบูรณาการแผนงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จำนวน 78 คน ได้รับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และนำแนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดอบรมประกอบด้วย 13 จังหวัด แบ่งการอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1  ประกอบด้วย จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว กลุ่มที่ 2  ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมแบบ Onsite ผสมผสานกับแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting โดยมี นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และหัวหน้าวิทยากร ใช้ฐานการถ่ายทอดผ่านระบบ online ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ