โรงพยาบาลครู
Image

สกสค. ใส่ใจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

         โรงพยาบาลครู เป็นอีกหนึ่งภารกิจด้านการจัดสวัสดิการ งานบริการด้านสุขภาพ โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ดังนี้

การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด นวดแผนไทยประยุกต์ และงานส่งเสริมสุขภาพ

การตรวจรักษาทางทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเฉพาะทาง และสร้างเสริมสุขภาพฟัน

การตรวจรักษานอกสถานที่ ณ กระทรวงพาณิชย์

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์

ข้าราชการที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนยื่น เพื่อเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินสด

              ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2105 4987

              ต่อ 1200 เวชระเบียน

              ต่อ 1208 นวดแผนไทย

             ต่อ 1203 เภสัชกรรม

             ต่อ 1211 กายภาพบำบัด


กัลยรัตน์ : อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ

โรงพยาบาลครู : ข้อมูล

 

รูปภาพ