โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี
Image

"กยศ. จับมือกระทรวง อว. กระทรวง ศธ. กระทรวง ทส. ในโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี

ผู้กู้ยืมปลูกต้นไม้ 1 ต้น นับเป็นจิตสาธารณะ 2 ชั่วโมง"

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จับมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี โดยให้ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาทั่วประเทศปลูกต้นไม้ 1 ต้น นับเป็นจิตสาธารณะ 2 ชั่วโมง

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนโยธี) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

          การจัดโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่กองทุนดำเนินการ เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้กู้ยืม กยศ. โดยการปลูกต้นไม้ 1 ต้น นับเป็นจิตสาธารณะได้ 2 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหน่วยงานกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้หรือสถานีเพาะชำกล้าไม้ ในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th

กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ