ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) พัฒนาระบบบริหารจัดการหอพัก
Image

ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน  (TOR)

พัฒนาระบบบริหารจัดการหอพัก

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพัก ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพัก เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว และให้ได้รับบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันสมัย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

กัลยรัตน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ