ผลการตัดสินการประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ
Image



ประกาศผลตัดสินการประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566




 

แบบคำขอรับเงินรางวัล


รายชื่อทีมตามประกาศจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2105 4987 ต่อ 1700

รูปภาพ