สกสค. ใส่ใจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

สกสค. ใส่ใจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีภารกิจ บทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

          โรงพยาบาลครู เป็นอีกหนึ่งภารกิจด้านการจัดสวัสดิการ งานบริการด้านสุขภาพ โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ดังนี้

          - การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด นวดแผนไทยประยุกต์ และงานส่งเสริมสุขภาพ

          - การตรวจรักษาทางทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเฉพาะทาง และสร้างเสริมสุขภาพฟัน

          - การตรวจรักษานอกสถานที่ ณ กระทรวงพาณิชย์

          - การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์

          ข้าราชการที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนยื่น เพื่อเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินสด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0 2281 3178

กัลยรัตน์ : เนื้อหา

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

รูปภาพ