อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ สกสค.
Image

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ สกสค.

                เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ. ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยกลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม งานต่าง ๆ ของส่วนงาน บนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สามารถประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมในส่วนที่รับผิดชอบได้เบื้องต้น ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมี พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของทุกส่วนงานเข้ารับการอบรม นางสาวอนัชชา จันทร์หอม นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


ดวงกมล : ข่าว

นุชรี : ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ