ประชุมผู้บริหาร สกสค.
Image

ประชุมผู้บริหาร สกสค.

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 6/2565 เพื่อมอบนโยบาย รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมี นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุม

          ในการประชุมครั้งนี้ ประธานได้มอบนโยบายการบริหารงานโดยเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และยังได้ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน รวมทั้ง การหาแนวทางในการเพิ่มการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูตามภารกิจองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ดวงกมล : ข่าว

นุชรี : ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ