สำนักงาน สกสค. ให้การต้อนรับ สำนักงาน ป.ป.ช ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Image

        

                                  สำนักงาน สกสค. ให้การต้อนรับ สำนักงาน ป.ป.ช  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

                 นางอนิณทรา คณวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการ ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

 ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้บริการ หอพัก สกสค. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ หอพัก สกสค. อาคาร1 .

ปวีณ์พร.. /เขียนข่าว 

ปวีณ์พร../ภาพ

สำนักสวัสดิการ

รูปภาพ