ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือครูฯ ผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
Image

ประชุมมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

      เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมี นายสมศักดิ์ ตาไชย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย ดร.วีรบูล เสมาทอง รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ จำนวน 530 ราย ตามหลักเกณฑ์รายละไม่เกิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,968,815 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  นอกจากนี้ ยังพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนบุคคลที่ขอลาออก จำนวน 2 คน และได้เสนอกรรมการขึ้นใหม่นั้น โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรอนุมัติ และมอบฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิฯ ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ต่อไป ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รุ่งทิพย์ : ข่าว /ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ