ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ รางวัลพระพฤหัสบดี
Image

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ บุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน พร้อมหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก รวมทั้งแบบประเมินผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการร่วมประชุม ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พิจารณาออกประกาศใช้ต่อไป ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


ดวงกมล : ข่าว

นงนุช : ภาพ

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร